God the Mathematician

https://youtu.be/N4o7WbiJjzo